Konkurs na stanowisko eksperta

mercredi, 28 janvier 2015
ds. projektow historycznych, literackich, spolecznych i promocji języka polskiego

Instytut Polski w Paryżu

ogłasza konkurs na stanowisko

eksperta ds. dwustronnych polsko-francuskich projektów historycznych, literackich, społecznych i promocji języka polskiego

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. Inicjowanie, koordynacja i realizowanie projektów dwustronnych polsko-francuskich w dziedzinie historii, nauk społecznych, literatury i promocji języka polskiego, zgodnych z priorytetami polskiej polityki zagranicznej;

2. Tworzenie materiałów informacyjnych w ww. dziedzinach, informowanie o działalności IP w sieciach społecznościowych oraz na stronie www IP;

3. Realizacja projektów o charakterze edukacyjnym w ww. dziedzinach;

4. Współpraca w ramach zespołu Instytutu Polskiego przy tworzeniu i realizowaniu projektów multidyscyplinarnych;

5. Inicjowanie kontaktów między polskimi i francuskimi partnerami w sferze międzynarodowej wymiany kulturalnej i działania na rzecz ich utrzymania i rozwijania;

6. Umacnianie pozycji i wizerunku Polski we Francji, promocja polskiej kultury i nauki poprzez stymulowanie współpracy kulturalnej, edukacyjnej i naukowej;

7. Wspieranie miejscowych środowisk naukowo-badawczych i edukacyjnych zajmujących się problematyką polską, zwłaszcza w wymiarze nauk społecznych i humanistycznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1. wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne; preferowane kierunki to stosunki międzynarodowe, politologia, historia, studia europejskie;

2. bardzo dobra znajomość języków polskiego i francuskiego; sprawność w pisaniu i publicznym występowaniu w obu językach; dodatkowym walorem będzie znajomość innych języków obcych;

3. znajomość potencjalnych francuskich partnerów działań instytutu w dziedzinie kultury i nauki; znajomość lokalnego rynku kultury;

4. udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu projektów kulturalnych, pozyskiwaniu partnerów i środków;

5. znajomość polskich instytucji rządowych, samorządowych i prywatnych, których celem jest współpraca międzynarodowa w dziedzinie kultury i nauki;

6. znajomość priorytetów polskiej polityki zagranicznej;

7. znajomość polskich przepisów: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. podstawowa wiedza z zakresu PR i komunikacji społecznej.

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. życiorys,

3. koncepcja działalności na stanowisku eksperta w Instytucie Polskim (max. 2 strony A4).

Wymagane dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres:

paris.info@instytutpolski.org z tytułem „Rekrutacja” w terminie do 28 stycznia 2015 r.

Kandydaci wybrani na podstawie nadesłanych dokumentów będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Przewidywany początek zatrudnienia: kwiecień 2015 r.

menu