Konkurs na stanowisko eksperta

du 4 septembre au 30 novembre 2015
ds. projektów sztuk wizualnych

Instytut Polski w Paryżu

ogłasza konkurs na stanowisko eksperta ds. sztuk wizualnych

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. Inicjowanie, koordynacja i realizowanie projektów dwustronnych polsko-francuskich oraz wielostronnych w dziedzinie sztuk wizualnych, zgodnie z priorytetami polskiej polityki zagranicznej;

2. Tworzenie materiałów informacyjnych, informowanie o działalności IP w sieciach społecznościowych oraz na stronie www IP;

3. Realizacja projektów o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim w dziedzinie sztuk wizualnych;

4. Współpraca w ramach zespołu Instytutu Polskiego przy tworzeniu i realizowaniu projektów interdyscyplinarnych;

5. Inicjowanie kontaktów między polskimi i francuskimi partnerami w sferze międzynarodowej wymiany kulturalnej i działania na rzecz ich utrzymania i rozwijania;

6. Umacnianie pozycji i dobrego wizerunku Polski we Francji, promocja polskiej kultury i nauki poprzez stymulowanie współpracy kulturalnej, edukacyjnej i naukowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1. wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne; preferowane wykształcenie to historia sztuki, kierunki artystyczne lub zarządzanie kulturą;

2. znajomość historii kultury i sztuki obu krajów;

3. bardzo dobra znajomość języków polskiego i francuskiego; sprawność w pisaniu i publicznym występowaniu w obu językach; dodatkowym walorem będzie znajomość innych języków obcych;

4. znajomość potencjalnych francuskich partnerów działań instytutu w dziedzinie sztuk wizualnych i kultury w ogóle; znajomość lokalnego rynku kultury;

5. udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu projektów kulturalnych, pozyskiwaniu partnerów i środków;

6. znajomość polskich instytucji rządowych, samorządowych i prywatnych, których celem jest współpraca międzynarodowa w dziedzinie kultury i nauki;

7. znajomość priorytetów polskiej polityki zagranicznej;

8. znajomość polskich przepisów: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. podstawowa wiedza z zakresu PR i komunikacji społecznej.

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. życiorys,

3. koncepcja działalności na stanowisku eksperta ds. sztuk wizualnych w Instytucie Polskim (max. 2 strony A4).

Wymagane dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres:

paris.info@instytutpolski.org z tytułem „Rekrutacja” w terminie do 25 września 2015 r.

Kandydaci wybrani na podstawie nadesłanych dokumentów będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: październik/listopad 2015 r.

menu